№ 28 (2022)
Статті

Цифровий опорний конспект уроку в контексті навчально-­методичного забезпечення дистанційного навчання в умовах війни

Дмитро Пузіков
Про автора

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

 • цифровий опорний конспект уроку,
 • навчально-­методичне забезпечення,
 • дистанційне (змішане) навчання,
 • методика розроблення цифрового опорного конспекту уроку

Як цитувати

Пузіков, Д. (2022). Цифровий опорний конспект уроку в контексті навчально-­методичного забезпечення дистанційного навчання в умовах війни. Проблеми сучасного підручника, (28), 133–144. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-133-144

Анотація

У статті розглянуто проблему розроблення педагогічними працівниками цифрового опорного конспекту уроку в контексті навчального і методичного забезпечення дистанційного навчання в умовах російсько-­української війни. Подано визначення поняття «цифровий опорний конспект уроку». Встановлено відмінності між планом-­конспектом уроку і цифровим опорним конспектом уроку. Визначено завдання розроблення і застосування педагогічними працівниками цифрового опорного конспекту уроку в процесі дистанційного (змішаного) навчання в умовах російсько-­української війни. Розкрито й обґрунтовано структуру цифрового опорного конспекту уроку, інструменти цифровізації цієї освітньої розробки, оптимальні електронні формати її подання (документ Microsoft Word, презентація Microsoft PowerPoint). Подано стислий опис методики розроблення цифрового опорного конспекту уроку педагогічними працівниками в контексті навчально-­методичного забезпечення дистанційного (змішаного) навчання в умовах російсько-­української війни. Презентовано результати проведеного автором пілотного опитування педагогічних працівників із проблеми розроблення ними цифрового опорного конспекту уроку.

Посилання

 1. Бусел, В. (2005). Конспект. Великий тлумачний словник сучасної української мови. 566.
 2. Бусел, В. (2005). Опорний. Великий тлумачний словник сучасної української мови. 849.
 3. Дейнека, О. М. (2014). Використання опорно-­довідкових конспектів під час формування теоретичних знань учнів професійних училищ. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки, 1, 116–125. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2014_1_19.
 4. Закалюжний, В. М., Шевчук, О. Г. (2013). Опорні конспекти лекцій з теми «Електростатика» як засіб систематизації та узагальнення знань студентів з фізики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки, 109, 168–175. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_109_44.
 5. Іващук, О. В. (2015). Роль опорних конспектів у підготовці фахівців з економічної кібернетики при викладанні дисциплін математичного циклу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 36, 65–67. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2015_36_20.
 6. Левченко, C. В. (2017). Використання опорно-­логічних схем та конспектів на заняттях. Фізико-­математична освіта, 4(14), 215–220. http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_4_42.
 7. Носова, І. О., Кондратенко, Г. М. (2010). Методика використання опорних конспектів для активізації пізнавальної діяльності учнів на заняттях з трудового навчання. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 13: Проблеми трудової та професійної підготовки, 7, 154–158. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_013_2010_7_32.
 8. Паніна, О. П. (2016). Досвід застосування опорних конспектів як засобу організації самостійної роботи курсантів вищих морських навчальних закладів в умовах компетентнісного підходу до навчання фізики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 138, 130–134. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_138_29.
 9. Пузіков, Д. О. (2022, 12 квітня). Загальні рекомендації щодо організації дистанційного навчання вчителями закладів загальної середньої освіти України в умовах воєнного стану. Інститут педагогіки НАПН України. https://undip.org.ua/news/zahalni-­rekomendatsii-shchodo-­orhanizatsii-dystantsiynoho-­navchannia-vchyteliamy-­zakladiv-zahalnoi-­serednoi-osvity-­ukrainy-v-umovakh-­voiennoho-stanu/.
 10. Спірін, О. М. (2021). Цифровізація освіти, освітнього процесу. Енциклопедія освіти. 1099–1100.
 11. Топузов, О. М. (2021). Освітнє партнерство в системі загальної середньої освіти: теорія і методологія: монографія. Київ: Інститут педагогіки: Педагогічна думка. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/Topuzov_007_7.pdf.
 12. Фіцула, М. М. (2000). Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. Видавничий центр «Академія».
 13. Чайковська, І. А. (2013). Опорні конспекти з фізики в системі компетентнісно-­орієнтованого навчання. Збірник наукових праць Кам’янець-­Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Сер.: Педагогічна, 19, 334–336. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2013_19_118.
 14. Шаповал, Л. (2016). Створення опорного конспекту – важлива складова підготовки майбутнього вчителя біології до проведення уроку. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 13, 73–79. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2016_13_12.