№ 29 (2022)
Статті

Формування мовленнєвої компетентності «екологічна грамотність і здорове життя» у підручниках з англійської мови для старших класів

Тетяна Дацька
Про автора
Олена Голик
Про автора

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • компетентність,
 • мовленнєві навички,
 • лінгводидактичний аспект,
 • інтерактивні технології навчання

Як цитувати

Дацька, Т. ., & Голик, О. . (2023). Формування мовленнєвої компетентності «екологічна грамотність і здорове життя» у підручниках з англійської мови для старших класів. Проблеми сучасного підручника, (29), 78–86. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-78-86

Анотація

У статті наведено результати аналізу текстів 70 підручників, посібників та навчально-методичних комплексів з англійської мови, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України. У результаті дослідження підручників щодо наявності в них текстів екологічної тематики було виявлено, що три чверті підручників таких текстів майже не містять. Тексти ж екологічної тематики, які було виявлено у підручниках, стосуються переважно таких питань, як забруднення екології (47% текстів), охорона довкілля (24%), катастрофи і стихійні лиха (22%), енергозбереження та раціональне використання енергоресурсів (4%) та відновлювані джерела енергії (3%).
Оскільки в текстах підручників з англійської мови для старших класів тематика енергозбереження, раціонального використання енергоресурсів та відновлюваних джерел енергії представлена найменше, то в статті запропоновано  методологію формування мовленнєвої компетентності «екологічна грамотність і здорове життя», шляхом розробки системи вправ та завдань для формування англомовних навичок аудіювання, говоріння, читання, письма та поглиблення словникового запасу.
Для розробки вправ та завдань було використано близько 60 термінів та виразів з тематики енергозбереження та відновлюваних джерел енергії. При розробці вправ та завдань застосовано кооперативно-інтерактивні технології навчання. Запропонована система вправ та завдань також дозволить формувати в учнів навички аналітичного та креативного мислення щодо енергозбереження, раціонального використання енергоресурсів та відновлюваних джерел енергії в контексті компетентності «екологічна грамотність і здорове життя».

Посилання

 1. Бігич, О. Б.; Бориско, Н. Ф.; Борецька, Г. Е. (2013). Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підруч. для студ. класич., пед. і лінгвіст. ун-тів. Київ: Ленвіт. https://cutt.ly/fncc3Ps
 2. Голик, О. П., Дацька Т. О. (2021). Формування англомовної екологічної компетентності в учнів 10‒11 класів з використанням технологій навчання «диктант у русі» та «читання у міні-групах». Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії: Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Кропивницький, 20 лютого 2021 р. Кропивницький, 230–232. https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/konferencii/ONLINE_BOOK_OF_ABSTRACTS_2021.pdf.
 3. Зайченко, І. В. (2003). Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Чернігів. https://pidru4niki.com/12601020/pedagogika/sistema_vprav_zavdan
 4. Любченко, О.М. (2018). Наскрізні лінії в освіті та їх реалізація на уроках англійської мови. Англійська мова та література, 24 (574). https://gymnasiya2.org.ua/doc/metod.pdf
 5. Масняк, О. та ін. (ред). (2019). Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії: довідник. Львів : Львівська політехніка.
 6. Навчальні програми (2017). Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 10‒11 класи : наказ від 23.10.2017 р. № 1407. Міністерство освіти і науки України. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/inozemni-movi-10-11-19.09.2017.pdf.
 7. Перелік підручників (2021). Перелік підручників з англійської мови, рекомендованих МОН України на 2020‒2021 н.р. Інститут модернізації змісту освіти. https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/.
 8. Поп, О. Ю. (2021). Екологічне виховання на уроках іноземної мови в Канаді. Репозитарій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. https://cutt.ly/5ncLgct.
 9. Соловйова, Н. (2020). Реалізація змістової лінії «екологічна безпека та сталий розвиток» у підручнику з англійської мови для 8 класу. Scientific papers of Berdiansk State Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences, Т. 2, № 2, 215‒226. https://doi.org/10.31494/2412-9208-2020-1-2-215-226.
 10. Харчук, Л. В. (2017). Формування та системна організація української електроенергетичної терміносистеми: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів. https://cutt.ly/Vnx66cY.
 11. Glossary: renewable energy sources, 2021. Glossary: renewable energy sources – statistics explained. European Commission. Choose your language. Choisir une langue. Wählen Sie eine Sprache. https://cutt.ly/Jncnugs.
 12. Kruse, A. et al. (2021). Glossary on renewable energy and landscape quality-the glossary. https://cutt.ly/Hncnwf1.
 13. Renewable Energy, 2021a. Renewable Energy 101. YouTube channel National Geographic. https://www.youtube.com/watch?v=1kUE0BZtTRc.
 14. Renewable Energy, 2021b. Renewable Energy. IB English Language B IELTS CAE. ESLeschool. https://www.esleschool.com/renewable-energy.
 15. Riba-Hrynyshyn, O. (2019). Structural and semantic features of the English energy-conservations terms. International humanitarian university herald. Philology, Vol. 2, № 42, 102‒104. https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.42.2.25.
 16. Types of Renewable Energy, 2021. 7 Types of Renewable Energy. YouTube channel EcoMastery Project. https://www.youtube.com/watch?v=44Wp3WE1AHs.