№ 29 (2022)
Статті

Оновлені програми з історії україни 2022: наративи, концепти, перспективи підручникотворення

Юлія Малієнко
Біографія
Олена Гурська
Біографія

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • програма з історії,
 • історичний наратив,
 • поняття-концепт,
 • «історичний дискурс»,
 • методологічний конструкт

Як цитувати

Малієнко, Ю. ., & Гурська, О. . (2023). Оновлені програми з історії україни 2022: наративи, концепти, перспективи підручникотворення. Проблеми сучасного підручника, (29), 125–136. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-125-136

Анотація

У дослідженні обґрунтовані причини оновлення програм з історії, здійснено аналіз змін, зокрема у змістовій частині. Визначено методологічні ідеї, які об’єднують зміст програм 2022, насамперед ідеться про увиразнення державотворчих традицій минулого й сьогодення, імперіологічний дискурс, полікультурні, поліетнічні акценти. Підкреслено, що програма з історії України 2022 – чинний освітній документ, який визначає концептуальні засади формування змісту шкільної історичної освіти, інструменти дослідження минулого, його осмислення й переосмислення. Перспективність програми автори бачать у тому, що вона містить методологію відбору навчального матеріалу для майбутніх модельних навчальних програм/підручників для 7‒11 класів.
У межах наукової розвідки розглянуто праці з історії ранньомодерної України, в яких увиразнено роль української шляхти, розкрито багатоаспектність історії українського козацтва та феномен козацької революції ХVІІ ст., практики Гетьманату в ранній новий час. Для характеристики змін в Україні ХХ ст. обрано поліетнічні акценти програми, нове поняття «СРСР – тоталітарна імперія», методологічний конструкт «творення образу ворога».
Вибір наведених у статті джерел обумовлений не тільки їх засадничими функціями, але й наявністю новітніх наративів на підтримку підручникотворення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Вінниченко, О. (2019). Річ Посполита. http: // www.history.org.ua/?termin=Rich_Pospolyta.
 2. Горобець, В. (2013). Держава і суспільство в Україні в ранній новий час: практики Речі Посполитої. Влада і суспільство в Україні. Історичний контекст. Київ: НАН України, Інститут історії України.
 3. Гриневич, Л. В. (2014). Механізми масового народовбивства: конструювання «образу ворога» в радянській політичній карикатурі (друга половина 1929 — початок 1930 рр.). Сторінки історії : збірник наукових праць, 38, 46‒64.
 4. Гриневич, Л. В. (2020). Чи був Радянський Союз імперією, а Радянська Україна – колонією: контури сучасних наукових підходів. http://history-pages.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/02/49_14_Grynevych.pdf
 5. Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text.
 6. Касьянов, Г., Смолій, В., Толочко, О. (2013). Україна в російському історичному дискурсі: проблеми дослідження та інтерпретації. Київ: Інститут історії України.
 7. Конституція України. https://www.president.gov.ua/documents/constitution
 8. Концепція Нової української школи (2016). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
 9. Кульчицький, С. (2012) Сталінська диктатура в період другого комуністичного штурму (1929–1938 рр.). Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр., 1, 118‒134.
 10. Малієнко, Ю. (2022) Зміни історичних наративів у змісті оновленої програми з історії України 2022 (на прикладі 8 класу). Проблеми цивілізаційної суб’єктності України: місія науки і освіти: матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2022 року). Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 472‒476.
 11. Навчальні програми для закладів загальної середньої освіти. (2022). Всесвітня історія. Історія України. (Інтегрований курс). 6 клас. Всесвітня історія. 7–9 класи. Історія України. 7–9 класи. Всесвітня історія. 10–11 класи. Історія України. 10–11 класи. Київ: HREC PRESS.
 12. Про освіту. (2017). Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 13. Смолій, В., Степанков, В. (2019). Феномен Української національної революції XVII ст.: компаративні та евристичні проєкції. Київ: Інститут історії України НАН України.
 14. Сокирко, О. (2021). Відсутність знань про свою еліту в минулому формує комплекс меншовартості в сучасного українця. Український тиждень. 22 серпня 2021р. http: // https://tyzhden.ua/Culture/252822
 15. Старченко, Н. (2021) Знайти місце для шляхти в українській історії. Візія оптимістична. Історична правда. 8 червня 2021р. http: // www.istpravda.com.ua/articles/2021/06/8/159640/.
 16. Старченко, Н. (2022). Що не так з уроками історії у школі? Пояснюють історики. https://localhistory.org.ua/texts/statti/shcho-ne-tak-z-urokami-istoriyi-u-shkoli-poiasniuiut-istoriki/
 17. Степанков, В.С. (2010). Національна революція 1648–1676. Енциклопедія історії України. Т. 7: Мі-О. Київ: Наукова думка. http://www.history.org.ua/?termin=Natsionalna_revoliutsiia
 18. Струкевич, О. К. (1999). Політична культура козацької старшини України-Гетьманщини середини ХVІІІ ст. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія, 1, 19‒25.
 19. Яковенко, Н. (2006) Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. 3-тє вид., перероблене та розширене. Київ: Критика.
 20. Якубова, Л. (2005). Центральна комісія національних меншин (ЦКНМ) при ВУЦВК та її місцеві органи. 1924 – 1934 рр. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр., 14, 329‒365.
 21. Якубова, Л. (2011). Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу. Київ: Інститут історії України.