№ 29 (2022)
Статті

Психологічні аспекти педагогіки партнерської взаємодії в закладах освіти в підручнику для керівника

Олена Онаць
Про автора
Антоніна Данко
Про автора

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • партнерство,
 • педагогіка партнерства,
 • психологічні аспекти,
 • педагогіка партнерської взаємодії,
 • інклюзивне освітнє середовище

Як цитувати

Онаць , О., & Данко , А. (2023). Психологічні аспекти педагогіки партнерської взаємодії в закладах освіти в підручнику для керівника. Проблеми сучасного підручника, (29), 172–184. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-172-184

Анотація

У статті розкрито психологічні аспекти педагогіки партнерської взаємодії, зокрема в умовах інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти; представлено характеристики сутності понять: «партнерство», «педагогіка партнерства», «партнерська взаємодія», «психологічна основа педагогіки партнерської взаємодії», «партнерська діяльність». Подано авторське тлумачення сутності поняття «партнерство», психологічної основи педагогіки партнерства та її складової – партнерської взаємодії як суб’єкт-суб’єктних взаємин через спілкування і співпрацю двох і більше суб’єктів, доброзичливих міжособистісних стосунків, взаємодії та співпраці, партнерської діяльності учителя, учня, батьків та інших учасників освітнього процесу. Обґрунтовано роль педагогіки партнерства у створенні нового комфортного освітнього простору, запровадження безпечного й інклюзивного освітнього середовища. Представлено узагальнені психологічні аспекти педагогіки партнерської взаємодії у закладах освіти, зокрема такі, як психологічна компетентність, психологія спілкування і психологічна культура; психологічна основа принципів педагогіки партнерства, відповідно НУШ; обов’язковий динамічний пролонгований психолого-педагогічний супровід; представлено результати дослідження рівнів загальної тривожності учнів у експериментальних закладах освіти, узагальнені висновки та рекомендації для створення ефективного освітнього інклюзивного середовища на засадах педагогіки партнерської взаємодії.

Посилання

 1. Задіранова, Г. В. (2011). Розвиток дитини з обмеженнями життєдіяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища. http://koris.com.ua/other/3054/index.html?page=63.
 2. Закон «Про освіту» (2017). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
 3. Калініна, Л. М., Лісова Н. І. (2021). Соціальне партнерство як предмет розгляду в змісті підручника для керівника освіти. Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання), 20-21 травня 2021 р. Київ: Педагогічна думка, 98–102. http://undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=10281
 4. Калініченко, І. О. (2012). Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apn/2012_9/kalinich.PDF
 5. Концепція «Нова українська школа» (2016). https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
 6. Коханова, О. (2011). Психологія партнерської взаємодії в освіті: навчальнометодичний посібник. Київ: Вид-во ПП Щербатих О. В. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2004/1/O_Kokhanova_PPTP_2_IPSP.pdf
 7. Кравченко В., Ковганич Г. (2015). Соціальне партнерство школи і сімї: переосмислення проблем і перспектив. Довідник директора школи, 5‒6 (травень‒червень, 2015), 27‒34.
 8. Кравчинська, Т. С. (2017). Педагогіка партнерства – основні ідеї, принципи та сутність. http://lib.iitta.gov.ua/707221/1/
 9. Онаць, О. М., Калініна Г.М., Малюга М. М., Мелешко В. В., Попович Л. М., Топузов М.О., Чижевський Б. Г. (2021). Економічно-правові умови державно-партнерської взаємодії суб’єктів управління опорних закладів освіти: практичний посібник. Київ : КОНВІ ПРІНТ. https://undip.org.ua/library/ekonomichno-pravovi-umovy-derzhavno-partnerskoi-vzaiemodii-sub-iektiv-upravlinnia-opornykh-zakladiv-osvity-praktychny posybnyk.
 10. Партнерська взаємодія (2018). Партнерська взаємодія школи і сім’ї як фактор оновлення сучасної освіти: науково-методичний збірник. Запоріжжя: СТАТУС. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710553
 11. Побірченко, Н. А. (2018). Освітньо-практичні перспективи розвитку партнерської діяльності школи і сім’ї. Партнерська взаємодія учня і вчителя в освітньому процесі. Партнерська взаємодія школи та сім’ї як фактор оновлення сучасної освіти: науково-методичний збірник. Запоріжжя: СТАТУС, 14‒20. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710553
 12. Синявський, В. В., Сергієнкова, О. П. (2007). Психологічний словник. Київ: Науковий світ.
 13. Самойленко, Г. Е. (2018). Партнерська взаємодія учня і вчителя в освітньому процесі. Партнерська взаємодія школи та сім’ї як фактор оновлення сучасної освіти: науково-методичний збірник. Запоріжжя: СТАТУС. 21–26. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710553.
 14. Топузов, О., Калініна, Л., Лісова, Н., Калініна, Г.; Малюга, М. (2021). Партнерські засади державно-громадського управління як предмет розгляду в підручнику для керівника освіти. Проблеми сучасного підручника, (27), 264–276. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-264-276
 15. Яланська, С. П. (2021). Психологічні аспекти педагогіки партнерства нової української школи. http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8036/1/62.
 16. Kapustian, I., Yalanska, S., Nikolashina, T. et.al. (2016). Tolerance, Volunteerism and Leadership: textbook. Poltava: Publishing House «Simon».