№ 29 (2022)
Статті

Психологічні аспекти педагогіки партнерської взаємодії в закладах освіти в підручнику для керівника

Олена Онаць
Біографія
Антоніна Данко
Біографія

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • партнерство,
 • педагогіка партнерства,
 • психологічні аспекти,
 • педагогіка партнерської взаємодії,
 • інклюзивне освітнє середовище

Як цитувати

Онаць , О., & Данко , А. (2023). Психологічні аспекти педагогіки партнерської взаємодії в закладах освіти в підручнику для керівника. Проблеми сучасного підручника, (29), 172–184. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-172-184

Анотація

У статті розкрито психологічні аспекти педагогіки партнерської взаємодії, зокрема в умовах інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти; представлено характеристики сутності понять: «партнерство», «педагогіка партнерства», «партнерська взаємодія», «психологічна основа педагогіки партнерської взаємодії», «партнерська діяльність». Подано авторське тлумачення сутності поняття «партнерство», психологічної основи педагогіки партнерства та її складової – партнерської взаємодії як суб’єкт-суб’єктних взаємин через спілкування і співпрацю двох і більше суб’єктів, доброзичливих міжособистісних стосунків, взаємодії та співпраці, партнерської діяльності учителя, учня, батьків та інших учасників освітнього процесу. Обґрунтовано роль педагогіки партнерства у створенні нового комфортного освітнього простору, запровадження безпечного й інклюзивного освітнього середовища. Представлено узагальнені психологічні аспекти педагогіки партнерської взаємодії у закладах освіти, зокрема такі, як психологічна компетентність, психологія спілкування і психологічна культура; психологічна основа принципів педагогіки партнерства, відповідно НУШ; обов’язковий динамічний пролонгований психолого-педагогічний супровід; представлено результати дослідження рівнів загальної тривожності учнів у експериментальних закладах освіти, узагальнені висновки та рекомендації для створення ефективного освітнього інклюзивного середовища на засадах педагогіки партнерської взаємодії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Задіранова, Г. В. (2011). Розвиток дитини з обмеженнями життєдіяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища. http://koris.com.ua/other/3054/index.html?page=63.
 2. Закон «Про освіту» (2017). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
 3. Калініна, Л. М., Лісова Н. І. (2021). Соціальне партнерство як предмет розгляду в змісті підручника для керівника освіти. Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання), 20-21 травня 2021 р. Київ: Педагогічна думка, 98–102. http://undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=10281
 4. Калініченко, І. О. (2012). Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apn/2012_9/kalinich.PDF
 5. Концепція «Нова українська школа» (2016). https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
 6. Коханова, О. (2011). Психологія партнерської взаємодії в освіті: навчальнометодичний посібник. Київ: Вид-во ПП Щербатих О. В. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2004/1/O_Kokhanova_PPTP_2_IPSP.pdf
 7. Кравченко В., Ковганич Г. (2015). Соціальне партнерство школи і сімї: переосмислення проблем і перспектив. Довідник директора школи, 5‒6 (травень‒червень, 2015), 27‒34.
 8. Кравчинська, Т. С. (2017). Педагогіка партнерства – основні ідеї, принципи та сутність. http://lib.iitta.gov.ua/707221/1/
 9. Онаць, О. М., Калініна Г.М., Малюга М. М., Мелешко В. В., Попович Л. М., Топузов М.О., Чижевський Б. Г. (2021). Економічно-правові умови державно-партнерської взаємодії суб’єктів управління опорних закладів освіти: практичний посібник. Київ : КОНВІ ПРІНТ. https://undip.org.ua/library/ekonomichno-pravovi-umovy-derzhavno-partnerskoi-vzaiemodii-sub-iektiv-upravlinnia-opornykh-zakladiv-osvity-praktychny posybnyk.
 10. Партнерська взаємодія (2018). Партнерська взаємодія школи і сім’ї як фактор оновлення сучасної освіти: науково-методичний збірник. Запоріжжя: СТАТУС. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710553
 11. Побірченко, Н. А. (2018). Освітньо-практичні перспективи розвитку партнерської діяльності школи і сім’ї. Партнерська взаємодія учня і вчителя в освітньому процесі. Партнерська взаємодія школи та сім’ї як фактор оновлення сучасної освіти: науково-методичний збірник. Запоріжжя: СТАТУС, 14‒20. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710553
 12. Синявський, В. В., Сергієнкова, О. П. (2007). Психологічний словник. Київ: Науковий світ.
 13. Самойленко, Г. Е. (2018). Партнерська взаємодія учня і вчителя в освітньому процесі. Партнерська взаємодія школи та сім’ї як фактор оновлення сучасної освіти: науково-методичний збірник. Запоріжжя: СТАТУС. 21–26. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710553.
 14. Топузов, О., Калініна, Л., Лісова, Н., Калініна, Г.; Малюга, М. (2021). Партнерські засади державно-громадського управління як предмет розгляду в підручнику для керівника освіти. Проблеми сучасного підручника, (27), 264–276. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-264-276
 15. Яланська, С. П. (2021). Психологічні аспекти педагогіки партнерства нової української школи. http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8036/1/62.
 16. Kapustian, I., Yalanska, S., Nikolashina, T. et.al. (2016). Tolerance, Volunteerism and Leadership: textbook. Poltava: Publishing House «Simon».