№ 29 (2022)
Статті

Використання медіатекстів у підручниках української літератури для 5‒6 класів нової української школи

Олеся Слижук
Про автора

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • Нова українська школа,
 • 5–6 класи,
 • українська література,
 • підручник,
 • медіатекст,
 • медіаосвітакритичне мислення,
 • ключові компетентності,
 • інтеграція
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Слижук, О. . (2023). Використання медіатекстів у підручниках української літератури для 5‒6 класів нової української школи. Проблеми сучасного підручника, (29), 194–201. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-194-201

Анотація

У статті представлено концепцію використання медіатекстів у підручниках української літератури для адаптаційного циклу загальної середньої освіти. Проаналізовано загальні дидактичні підходи з використання медіаосвітніх ресурсів у навчальному процесі закладів загальної середньої освіти. Визначено, що навчальні досягнення учнів у мовно-літературній галузі оцінюються під час роботи з різними видами текстів підручників, зокрема й медіатекстами. Зауважено, що у процесі вивчення української літератури навчальні завдання підручника передбачають інтегрований підхід до аналізу художніх творів та медіатекстів. Частина допоміжних медіатекстів розміщена в розділах цифрового додатку до підручників української літератури. Основні медіатексти інтегровані в методичному апараті підручника або подані як ілюстрації до літературних творів.
Описано етапи роботи з різними типами медіатекстів за новими підручниками української літератури для 5-6 класів Нової української школи. Продемонстровано, як етапи роботи з медіатекстами за підручником інтегруються з етапами вивчення текстів художніх творів або їхня послідовність вибудовується за аналогією до них. На основі медіатекстів у підручниках сформульовані різноманітні запитання та пропонуються навчальні завдання. Їх система охоплює усі етапи роботи з художніми текстами та медіатекстами.
У процесі апробації навчально-методичних матеріалів, що є основою підручника української літератури, у пілотних 5 класах Нової української школи доведено, що інтеграція медіатекстів у навчальні завдання підручника осучаснює його зміст, розширює пізнавальні можливості, створює простір для самостійного читання та осмислення художніх творів у взаємозв’язках із сучасною інформацією, тематично пов’язаною з ними.
Доведено, що використання медіатекстів сприяє поглибленому сприйняттю й індивідуальній інтерпретації художніх творів учнями, є ефективним способом реалізації компетентнісного потенціалу шкільного курсу української літератури.

Посилання

 1. Бондаренко, Н. В. (2021). Медіатекст як ресурс осучаснення й збагачення змісту підручника української мови. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, 27, 15–26. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-15-26
 2. Гоголь, Н. (2019). Медіаосвітні ресурси шкільних підручників як засіб реалізацій культурологічного підходу до вивчення української літератури. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 68, 47–51. https://doi.org/10.31392/2311-5491/2019-68.11
 3. Державний стандарт базової середньої освіти (2020). Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886
 4. Засєкіна, Т. (2020). Інтеграція знань засобами навчальної книги. Проблеми сучасного підручника, 25, 57–64. https://doi.org/10.32405/2411–1309–2020–25–57–64
 5. Подаряща, О. І. (2016). Медіатекст у контексті нової комунікаційної парадигми освіти. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації, 1 (25), 108–112.
 6. Серебрянська, І. М. (2018). Медіаосвіта: семантична специфіка терміна в ціннісній системі координат інформаційного суспільства. Філологічні трактати. Т. 10, 3, 69–76. https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(3)-11
 7. Онкович, Г. В. (2008) Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа. Вища освіта України. 3, 130–137.
 8. Топузов, О. & Засєкіна, Т. (2022). Концепція підручників як складників дидактичної системи адаптаційного циклу навчання. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, 28, 191–201. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-191-201
 9. Яценко, Т. О. (Ред.). (2021) Українська література. 5–6 класи: модельна навчальна програма. Київ: Педагогічна думка. https://osvita.ua/school/program/model-prog-nush/83182/
 10. Яценко, Т. & Пахаренко, В. (2022). Ключові компетентності в змісті підручника української літератури для 5 класу Нової української школи. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, 28, 202–211. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-202-211
 11. Яценко, Т. О., Пахаренко, В. І. & Слижук, О. А. (2022). Українська література: фрагмент підруч. для 5 кл. закл. заг. серед. освіти. Київ: Видавничий дім «Освіта». https://ru.calameo.com/read/00619196378517e6de5ba
 12. Slyzhuk, O. (2021) Synergy of approaches to teaching modern Ukrainian literature to teenagers in gymnasium. Actual problems of philological sciences and methods of teaching: collective monograph O. Goroshkina, I. Hlukhovtseva, K. Hlukhovtseva, V. Kyzylova, etc.; edited by Professor V. V. Kyzylova. https://doi.org/10.36059/978-966-397-234-3-11