№ 30 (2023)
Статті

Дидактична структура змісту підручників «Технології» за модельними навчальними програмами на рівні базової середньої освіти

Тетяна Мачача
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • технологічна освітня галузь,
 • навчальний предмет «Технології»,
 • дидактична структура підручника,
 • оцінювання результатів навчання

Як цитувати

Мачача, Т. . (2023). Дидактична структура змісту підручників «Технології» за модельними навчальними програмами на рівні базової середньої освіти. Проблеми сучасного підручника, (30), 74–85. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-74-85

Анотація

У статті актуалізовано проблему розроблення модельних навчальних програм та підручників на основі певних дидактичних систем. Акцентовано увагу на розробленні інноваційних підручників з технологій для ефективної реалізації нового навчального предмета «Технології» в освітньому процесі нової української школи на рівні базової середньої освіти.
Обґрунтовано й охарактеризовано дидактичну структуру авторської модельної навчальної програми «Технології. 7–9 класи» та підручників до неї на основі концепції культурологічного змісту технологічної освіти, що узгоджується з особистісно й компетентнісно орієнтованим навчанням та вимогами Державного стандарту базової середньої освіти. Описано модель структурування змісту програми, особливості її реалізації та визначено багатовимірні завдання щодо розроблення дидактичної структури підручника. Відображено можливості підручника щодо формувального та підсумкового оцінювання учнів.

Посилання

 1. Державний стандарт початкової освіти. (2018). Постанова КМУ від 21.02.2018 р., № 87. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text.
 2. Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). Постанова КМУ від 30.09.2020 р., № 898. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text.
 3. Кільдеров, Д., Мачача, Т., Юрженко, В., Луп’як, Д. (2021). Особливості змісту проєкту модельної програми навчального предмета «Технології», 5–6 класи. Трудова підготовка в рідній школі, 2, 2–15. https://lib.iitta.gov.ua/728955/
 4. Мачача, Т. (2007). Культуротворчий потенціал освітньої галузі «Технологія». Рідна школа, липень-серпень, 9–12.
 5. Мачача, Т. С. (2011). Формування проектно-технологічної культури учнів основної школи у процесі трудового навчання: Дисертація кандидата педагогічних наук. 13.00.02. Київ, 233 с. https://lib.iitta.gov.ua/713852/
 6. Мачача, Т., Юрженко, В. (2017) Стратегії розвитку технологічної освіти в середній загальноосвітній українській школі: наскрізність змісту і структури. Український педагогічний журнал, 2, 58‒68. https://lib.iitta.gov.ua/712557/
 7. Мачача, Т. С. (2018). Особливості змісту та методики інтегрованого курсу «Дизайн і технології» технологічної освітньої галузі початкової освіти. Початкова освіта : Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типов ої освітньої програми для 1 класу; методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті. Київ, УОВЦ «Оріон», 61–65. https://lib.iitta.gov.ua/713937/
 8. Мачача, Т. (2021). Дидактичний конструктор навчального предмета «Технології. 5-6 класи». Трудова підготовка в рідній школі, 3, 2–12. https://lib.iitta.gov.ua/729340/
 9. Мачача, Т. (2021). Дидактичний конструктор навчального предмета «Технології. 5-6 класи»: за модельною програмою Д. Кільдерова, Т. Мачачі, В. Юрженка, Д. Луп’яка. Частина ІІ. Трудова підготовка в рідній школі, 4, 2–18. https://lib.iitta.gov.ua/729340/
 10. Пузіков, Д. (2017). Модель прогнозування підручника для Нової української школи: дидактичний аспект. Проблеми сучасного підручника, 19, 274–284.
 11. Редько, В. Г. (2017). Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика: монографія. Київ, Педагогічна думка.
 12. Савченко, О.Я. (ред). (2022). Типова освітня програма1–2 класи. Наказ МОН України від 12.08.2022. № 743-22. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
 13. Савченко, О.Я. (ред). (2022). Типова освітня програма. 3–4 класи. Наказ МОН України від 12.08.2022. № 743-22. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
 14. Терещук, А. (2016). Підручник з трудового навчання для загальноосвітньої школи як засіб реалізації змісту сучасної освіти. Проблеми сучасного підручника, 16, 415–423.
 15. Machacha, T. (2016). Cultural and creative potential of technological education content of the secondary school pupils. Intercultural Communication. 1/1, 122–135.
 16. Derzhavny`j standart pochatkovoyi osvity`. (2018). Postanova KMU vid 21.02.2018 r., № 87. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text. (in Ukrainian).
 17. Derzhavny`j standart bazovoyi seredn`oyi osvity`. (2020). Postanova KMU vid 30.09.2020 r., № 898. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text. (in Ukrainian).
 18. Kil`derov, D., Machacha, T., Yurzhenko, V., Lup'yak, D. (2021). Osobly`vosti zmistu proyektu model`noyi programy` navchal`nogo predmeta «Texnologiyi», 5–6 klasy`. Trudova pidgotovka v ridnij shkoli, 2, 2–15. https://lib.iitta.gov.ua/728955/ (in Ukrainian).
 19. Machacha, T. (2007). Kul`turotvorchy`j potencial osvitn`oyi galuzi «Texnologiya». Ridna shkola, ly`pen`-serpen`, 9–12. (in Ukrainian).
 20. Machacha, T. S. (2011). Formuvannya proektno-texnologichnoyi kul`tury` uchniv osnovnoyi shkoly` u procesi trudovogo navchannya: Dy`sertaciya kandy`data pedagogichny`x nauk. 13.00.02. Ky`yiv, 233 s. https://lib.iitta.gov.ua/713852/ (in Ukrainian).
 21. Machacha, T., Yurzhenko, V. (2017) Strategiyi rozvy`tku texnologichnoyi osvity` v serednij zagal`noosvitnij ukrayins`kij shkoli: naskriznist` zmistu i struktury`. Ukrayins`ky`j pedagogichny`j zhurnal, 2, 58‒68. https://lib.iitta.gov.ua/712557/ (in Ukrainian).
 22. Machacha, T. S. (2018). Osobly`vosti zmistu ta metody`ky` integrovanogo kursu «Dy`zajn i texnologiyi» texnologichnoyi osvitn`oyi galuzi pochatkovoyi osvity`. Pochatkova osvita : Metody`chni rekomendaciyi shhodo vy`kory`stannya v osvitn`omu procesi Ty`pov oyi osvitn`oyi programy` dlya 1 klasu; metody`chni komentari providny`x naukovciv Insty`tutu pedagogiky` NAPN Ukrayiny` shhodo vprovadzhennya idej Novoyi ukrayins`koyi shkoly` v pochatkovij osviti. Ky`yiv, UOVCz «Orion», 61–65. https://lib.iitta.gov.ua/713937/ (in Ukrainian).
 23. Machacha, T. (2021). Dy`dakty`chny`j konstruktor navchal`nogo predmeta «Texnologiyi. 5-6 klasy`». Trudova pidgotovka v ridnij shkoli, 3, 2–12. https://lib.iitta.gov.ua/729340/ (in Ukrainian).
 24. Machacha, T. (2021). Dy`dakty`chny`j konstruktor navchal`nogo predmeta «Texnologiyi. 5-6 klasy`»: za model`noyu programoyu D. Kil`derova, T. Machachi, V. Yurzhenka, D. Lup'yaka. Chasty`na II. Trudova pidgotovka v ridnij shkoli, 4, 2–18. https://lib.iitta.gov.ua/729340/ (in Ukrainian).
 25. Puzikov, D. (2017). Model` prognozuvannya pidruchny`ka dlya Novoyi ukrayins`koyi shkoly`: dy`dakty`chny`j aspekt. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, 19, 274–284. (in Ukrainian).
 26. Red`ko, V. G. (2017). Konstruyuvannya zmistu shkil`ny`x pidruchny`kiv z inozemny`x mov: teoriya i prakty`ka: monografiya. Ky`yiv, Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).
 27. Savchenko, O.Ya. (red). (2022). Ty`pova osvitnya programa1–2 klasy`. Nakaz MON Ukrayiny` vid 12.08.2022. # 743-22. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (in Ukrainian).
 28. Savchenko, O.Ya. (red). (2022). Ty`pova osvitnya programa. 3–4 klasy`. Nakaz MON Ukrayiny` vid 12.08.2022. # 743-22. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (in Ukrainian).
 29. Tereshhuk, A. (2016). Pidruchny`k z trudovogo navchannya dlya zagal`noosvitn`oyi shkoly` yak zasib realizaciyi zmistu suchasnoyi osvity`. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, 16, 415–423. (in Ukrainian).
 30. Machacha, T. (2016). Cultural and creative potential of technological education content of the secondary school pupils. Intercultural Communication. 1/1, 122–135. (in English).