№ 31 (2023)
Статті

Суб’єктна партнерська взаємодія у реалізації державно-громадського управління закладами загальної середньої освіти як інновація

Олена Онаць
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • суб’єктна партнерська взаємодія,
 • суб’єкти управління,
 • заклад загальної середньої освіти,
 • державно-громадське управління,
 • специфіка суб’єктної партнерської взаємодії,
 • децентралізація,
 • управлінська інновація
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Онаць, О. . (2024). Суб’єктна партнерська взаємодія у реалізації державно-громадського управління закладами загальної середньої освіти як інновація. Проблеми сучасного підручника, (31), 117–130. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-117-130

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз сутності дефініції «суб’єктна партнерська взаємодія у реалізації державно-громадського управління ЗЗСО», розкрито її специфіку в умовах децентралізації у нормативно-правових актах, науковій літературі й публікаціях.
З метою детального аналізу сутності дефініції «суб’єктна партнерська взаємодія у реалізації державно-громадського управління ЗЗСО» висвітлено сутність дефініцій: «державно-громадське управління», «взаємодія», «партнерство», «партнерська взаємодія», «суб’єкт», «суб’єктність», «суб’єкт-суб’єктні відносини», «суб’єктна партнерська взаємодія», «суб’єкти управління»; представлено авторське визначення сутності дефініції «суб’єктна партнерська взаємодія у реалізації державно-громадського управління ЗЗСО»
як системи взаємозалежного обміну діями і одночасно активний безупинний з динамічною структурою процес безпосереднього або опосередкованого взаємовпливу впливу суб’єктів одне на одного з метою узгодження причин їх спрямованих дій і взаємозв’язків на реалізацію спільної узгодженої діяльності й відповідальності.
Схарактеризовано специфіку суб’єктної партнерської взаємодії у реалізації державно-громадського управління ЗЗСО», яка полягає в тому, що особлива форма партнерства та соціальної взаємодії з рівноправними автономними суб’єктами; це процес, на якому ґрунтуються як соціальне партнерство в освіті, так і державно-громадське управління закладами освіти на засадах суб’єктної партнерської взаємодії; це скоординована діяльність суб’єктів управлінського процесу – партнерів; фундамент, на якому будується демократичне управління, яке потребує нового менеджменту – це процес різноманітних суб’єкт-суб’єктних взаємовигідних зв’язків і відносин, обміну досвідом, думками, ідеями, матеріальними і духовними носіями результатів діяльності, що повинен мати зворотній зв’язок, в якому проявляється здатність партнерів визначати конструктивні цілі спільної діяльності й досягати запланованих результатів; управлінська інновація, найвища форма взаємодії, модернізаційний механізм.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Арістова, Н. О. (2017). Формування професійної суб’єктності майбутніх філологів: теорія і практика: монографія. Київ: Інтерсервіс, 79‒80.
 2. Бойко, А. М. Педагогіка в єдності методології, теорії, практики. https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/38435/Boiko%20A.pdf?sequence=1&isAllowed=y%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F%22
 3. Вишківська, В. Б. (2008). Суб’єктивність студентів у навчальному процесі – необхідна умова формування професійної компетентності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 8 (18). 2–4.
 4. Герасіна, С., Грудинін, Б., Коляденко, С. (2015). Партнерська взаємодія як механізм і форма реалізації соціального партнерства. Соціальне партнерство науки і бізнесу: форми взаємодії, проблеми і рекомендації щодо їх вирішення. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 3. 7–14.
 5. Дубасенюк, О. (2020). Партнерська взаємодія як чинник консолідації творчих пошуків молодих науковців в умовах сталого розвитку http://lib.khmnu.edu.ua/konfer_HNU/2022/Konf_2_22.pdf
 6. Енциклопедія практичної психології (2023). http://psychologis.com.ua/vzaimodeystvie.htm.
 7. Жданенко, С. Б. (2003). Партнерська взаємодія у процесі становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аналіз): дисертація кандата філосських наук: 09.00.03. Харків: Харківський військовий університет. http://www.disslib.org/partnerska-vzayemodia-u-protsesi-stanovlennja-hromadjanskoho-suspilstva.htm
 8. Закон України « Про освіту». (2017). Верховна Рада України. (2017, Верес. 05). Закон № 2145-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 9. Закон України «Про повну загальну середню освіту» (2020). (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
 10. Калініна, Л. М. (2019). Соціально-педагогічне партнерство як демократична модель державно-громадської взаємодії та компонента підручника для керівника освіти. Проблеми сучасного підручника. 22. 105−120. http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2019_22_14
 11. Калініна, Л. М. (2022). Модель інформаційної системи державно-громадського управління закладом загальної середньої освіти на засадах суб’єктної партнерської взаємодії. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2022 рік. Київ: Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка. 184−185. https://undip.org.ua/library/anotovani-rezultaty-naukovo-doslidnoi-roboty-instytutu-pedahohiky-br-za-2022-rik/
 12. Калініна, Л. М., Лісова Н. І. (2022). Концептуальна модель системи державно-громадського управління закладом загальної середньої освіти на засадах суб’єктної партнерської взаємодії. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2022 рік. Київ: Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка. 181−183. https://undip.org.ua/library/anotovani-rezultaty-naukovo-doslidnoi-roboty-instytutu-pedahohiky-br-za-2022-rik/
 13. Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
 14. Коханова, О. П. (2011). Психологія партнерської взаємодії в освіті. навчально-методичний посібник. Київ: Вид-во ПП Щербатих ОВ. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2004/1/O_Kokhanova_PPTP_2_IPSP.p
 15. Кремень, В. (ред.). (2008). Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер. https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/38435/Boiko%20A.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 16. Кремень, В. (ред.). (2021). Енциклопедія освіти. 2-ге вид., доповнене та перероблене Київ: Юрінком Інтер.
 17. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи (2016) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
 18. Онаць, О. М., Калініна, Г. М., Малюга, М. М., Мелешко, В. В., Топузов, М. О., Попович, Л. М., Чижевський, Б. Г. (2021) Економічно-правові умови державно-партнерської взаємодії суб’єктів управління опорних закладів освіти: практичний посібник. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://undip.org.ua/library/ekonomichno-pravovi-umovy-derzhavno-partnerskoi-vzaiemodii-sub-iektiv-upravlinnia-opornykh-zakladiv-osvity-praktychnyposybnyk.
 19. Онаць, О., Данко, А., (2023). Психологічні аспекти педагогіки партнерської взаємодії в закладах освіти в підручнику для керівника. Проблеми сучасного підручника, (29), 172–184. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-172-184 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/660
 20. Онаць, О. М. (2021) Проблеми і перспективи державно-громадського управління закладами загальної середньої освіти в умовах децентралізації на засадах партнерської взаємодії. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 4 (83). 27−34. http://otr.iod.gov.ua/index.php/2021-rik
 21. Самойленко, Г. Е. (2018). Партнерська взаємодія учня і вчителя в освітньому процесі. Партнерська взаємодія школи та сім’ї як фактор оновлення сучасної освіти: науково-методичний збірник. Запоріжжя: 21–26. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710553
 22. Топузов, О. М. (2021). Освітнє партнерство в системі загальної середньої освіти: теорія і методологія. Інститут педагогіки: Педагогічна думка. https://doi.org/10.32405/978-966-603-2-2021-160
 23. Топузов, О. М., Калініна, Л. М., Лісова, Н. І., Калініна, Г. М., Малюга, М. М. (2021). Партнерські засади державно-громадського управління як предмет розгляду в підручнику для керівника освіти. Проблеми сучасного підручника. 27. 264–276. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-264-276
 24. Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text
 25. Філософія: словник термінів та персоналій (2020). Київ: КВІЦ. https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3551/1/%D0%91%D0%BB%D1%96%D1%85%D0%B0%D1%80__%D0%9C.%C2%A0%D0%90. B9_%282%29.pdf
 26. Чижевський, Б. Г. (2023). Державно-громадянське управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії (соціально-правовий аспект). Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки», 21 (50). https://lib.iitta.gov.ua/733454/
 27. Шехавцова, С. О. (2017). Теоретичні і методичні засади формування суб’єктності учителів у процесі фахової підготовки http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1876