№ 28 (2022)
Статті

Ключові компетентності в змісті підручника української літератури для 5 класу Нової української школи

Таміла Яценко
Про автора
Василь Пахаренко
Про автора

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

 • шкільна літературна освіта,
 • українська література,
 • підручник,
 • зміст підручника,
 • ключові компетентності,
 • учні-читачі
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Яценко, Т., & Пахаренко, В. (2022). Ключові компетентності в змісті підручника української літератури для 5 класу Нової української школи. Проблеми сучасного підручника, (28), 202–211. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-202-211

Анотація

У статті актуалізовано проблему реалізації компетентнісно орієнтованої моделі шкільної літературної освіти. Акцентовано на важливості підготовки інноваційного навчального забезпечення курсу української літератури для Нової української школи. Розкрито змістове наповнення нового підручника української літератури для 5 класу авторського колективу Інституту педагогіки НАПН України в аспекті формування ключових компетентностей учнів, визначених у новому Державному стандарті базової середньої освіти. Продемонстровано особливості організації навчальної діяльності п’ятикласників у процесі роботи з підручником української літератури, спрямованої на послідовне формування 11-ти ключових компетентностей.

Посилання

 1. Бандура, О. М. (2001). Шкільний підручник з української літератури. Київ: Педагогічнадумка.
 2. Бурда, М. І. (2000). Шкільний підручник як предмет педагогічного дослідження. Директор школи, 6, 4–5.
 3. Гоголь, Н. В. (2019). В Шляхи реалізації культурологічного підходу засобами шкільного підручника української літератури для 5-го класу. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. LXXXVI. (с. 97–103). Херсон: Вид. дім «Гельветика».
 4. Державний стандарт базової середньої освіти (2020). Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886
 5. Ісаєва, О. О. (2018) Підручник для представника цифрової епохи в запитаннях і відповідях. Всесвітня література в школах України, 7/8, 31–35.
 6. Мартиненко, В. О.(2015). В Реалізація програмових вимог з літературного читання у змісті оригінал-­макетів конкурсних підручників (4 клас): погляд експерта. Проблеми сучасного підручника. Вип. 15. (с. 345–357).
 7. Оліфіренко, В. В. (2003) Підручник з української літератури: історія і теорія. Донецьк: Східний видавничий дім, 2003.
 8. Петрук, О. М. (2020). В Потенціал підручників української мови у формуванні в учнів–представників національних меншин умінь діалогічного мовлення. Проблеми сучасного підручника. Вип. 25. (с. 103–111). Київ: Педагогічна думка.
 9. Пометун, О. І. (2018). В Розвиток критичного мислення учнів засобами шкільного підручника історії. Проблеми сучасного підручника. Вип. 20. (с. 327–338).
 10. Савченко, О. Я. (2019). Інноваційний потенціал підручника з читання. Український педагогічний журнал, 3, 65–71.
 11. Слижук, О. А. (2020). В Навчальні завдання для формування громадянських і соціальних компетентностей підлітків у підручниках української літератури. Проблеми сучасного підручника: зб. тез міжнарод. наук.-практ. інтернет конф., (м. Київ, 20–21 травня 2021 р.).(с. 230–232). Київ: Педагогічна думка.
 12. Трубачева, С. Е. (2011). В Трансформація функцій шкільного підручника в умовах компетентнісного підходу. В. Мадзігон (Ред.), Проблеми сучасного підручника. Вип. 11. (с. 17–22). Київ: Педагогічна думка.
 13. Фасоля, А. М. (2017). В Концептуальні засади створення підручника української літературиз урахуванням положень діяльнісного, особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів. О. Топузов (Ред.), Проблеми сучасного підручника. Вип. 18. (с. 231–242). Київ: Педагогічна думка.
 14. Яценко, Т. О. (Ред.). (2021) Українська література. 5–6 класи: модельна навчальна програма. Київ: Педагогічна думка, 2021. Відновлено з https://osvita.ua/school/program/model-prog-nush/83182/
 15. Яценко, Т. О., Пахаренко, В. І. (2021). Підручник літератури для 5 класу Нової української школи: питання структури та змісту. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка: зб. наук. пр. (Серія «Педагогічні науки»). Вип. 4. (c. 214–221). Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка.
 16. Яценко, Т. О., Пахаренко, В. І., Слижук, О. А. (2022). Українська література: фрагмент підруч. для 5 кл. закл. заг. серед. освіти. Київ: Видавничий дім «Освіта». Відновлено з https://ru.calameo.com/read/0061919638390f0c06f9f