№ 31 (2023)
Статті

Підручник з інтегрованого курсу «досліджуємо історію і суспільство» як засіб розвитку критичного мислення учнів 5–6 класів

Олена Пометун
Біографія
Нестор Гупан
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • історія і громадянська освіта,
 • інтеграція,
 • підручник,
 • критичне мислення,
 • розвиток

Як цитувати

Пометун, О. ., & Гупан, Н. . (2024). Підручник з інтегрованого курсу «досліджуємо історію і суспільство» як засіб розвитку критичного мислення учнів 5–6 класів. Проблеми сучасного підручника, (31), 161–173. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-161-173

Анотація

У статті актуалізується проблема проєктування сучасного підручника з історії, орієнтованого на розвиток критичного мислення учнів. Зазначається, що у її розв’язанні необхідно виходити з існуючих у сучасній методиці історії підходів до відбору і структурування навчального змісту у підручнику для 5–6 класів, видів активностей учнів і відповідних типів пізнавальних завдань, особливостей організації уроку історії у контексті вимог компетентнісного навчання. З іншого боку, треба ураховувати всі аспекти запровадження технології розвитку критичного мислення. Аналіз і узагальнення досвіду розробки підручника з інтегрованого курсу «Досліджуємо історію і суспільство» засвідчує, що компетентнісно орієнтована концепція навчальної книги дає можливість імплементувати технологію розвитку критичного мислення учнів у структуру навчальної книги.
У тексті визначені сутність розвитку критичного мислення як педагогічної технології і основні її складники. Схарактеризовані інструменти розвитку критичного мислення у навчанні, якими послуговуються вчителі. Серед них: постановка вчителем і учнями запитань різних типів і різного рівня (і відповідей на них) до різних джерел інформації – текстових, візуальних, речових; розв’язання учнями пізнавальних завдань, орієнтованих на навчальні результати вищого рівня (здійснення аналізу, синтезу, оцінки); спеціальні методи/стратегії розвитку критичного мислення. Описано, як працюють ці інструменти у навчальному процесі і яким чином їх використання може проєктуватись у текстових та позатекстових елементах методичного апарату підручника.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Буринська, Н. М. (2003). Особистісно зорієнтоване навчання як провідна дидактична функція сучасного підручника. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, 4. 7‒10.
 2. Головко, М. В. (2018). Підручник як основа методичної системи компетентнісно орієнтовано-го навчання фізики в гімназії. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, 20, 62–74. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/211
 3. Гринюк, О. С. (2016). Шкільний підручник з природознавства як засіб інтеграції знань та формування дослідницьких умінь старшокласників. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, 16, 92–99.
 4. Державний стандарт базової середньої освіти (2020). Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886
 5. Засєкіна, Т. М. (2018). До концепції підручника інтегрованого курсу «Природничі науки». Проблеми сучасного підручника. 20, 111‒126. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ psp_2018_20_12
 6. Кодлюк, Я. П. (2014). Концептуальні основи побудови підручника для початкової школи. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць,14, 284‒292. http:// nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2014_14_34
 7. Кроуфорд, А. (2006) Технології розвитку критичного мислення учнів. Київ: Плеяди.
 8. Малієнко, Ю. Б. (2016). Формування історичної компетентності засобами підручника з історії середніх віків. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, 16, 203–212.
 9. Нова українська школа. (2017). Концептуальні засади реформування середньої школи. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainskashkola-compressed.pdf
 10. Пометун, О., Малієнко, Ю., Ремех, Т. (2022). Досліджуємо історію і суспільство. Підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів заг.сер.освіти. Київ: Видавничий дім «Освіта». https://pidruchnyk.com.ua/1675-_doslid_istoriyi_pometun.html
 11. Пометун, О., Ремех, Т. (2023) Досліджуємо історію і суспільство. Підручник інтегрованого курсу для 6 класу закладів заг.сер.освіти. Київ: Видавничий дім «Освіта».
 12. Пометун, О.І., Гупан, Н.М. (2021а). Відкриті та закриті питання розвитку критичного мислення учнів на уроках історії. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика науки: ключові аспекти» (19-20.02.2021, Рим, Італія),42, 385‒393. https://lib.iitta.gov.ua/724335/
 13. Пометун, О.І., Гупан, Н.М. (2021b). Методика розвитку критичного мислення ліцеїстів на уроках історії: посібник. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://lib.iitta.gov.ua/729252/
 14. Пометун, О. І., Гупан, Н.М. (2014). Проектування шкільного підручника: вимоги і проблеми. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. 14, 564–573.
 15. Пометун, О. І., Гупан, Н.М. (2021с). Розробка підручника з інтегрованого курсу історії та громадянства навчання для 5 класу. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. 27, 182‒194. https://lib.iitta.gov.ua/729478/
 16. Пометун, О.І., Гупан, Н.М. (2019). Таксономія Б. Блума і розвиток критичного мислення школярів на уроках історії. Український педагогічний журнал, 3, 50‒57. https://lib.iitta.gov.ua/717917/
 17. Пометун, О. І. (2018). Критичне мислення як педагогічний феномен. Український педагогічний журнал, 2, 89‒98.
 18. Томчук, М. (2011). Методологічні засади створення сучасного шкільного підручника. Психологія і суспільство. 4, 124–128.
 19. Топузов, О. М. (2012). Роль і місце підручника в реалізації компетентнісного підходу до навчання. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. 12, 241–247.
 20. Топузов, О.М., Вяткіна, О.Б. (ред). (2016). Експертиза шкільних підручників: інструктивно-методичні матеріали для експертизи електронних версій проєктів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: Педагогічна думка, 5‒15.
 21. Bloom B.S. and Krathwohl D. R. (1956) Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, by a committee of college and university examiners. Handbook I: Cognitive Domain. NY, NY: Longmans, Green.
 22. Paul, Richard W. (1990) Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World. Rohnert Park, CA: Center for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma State University.